Outbound Collective logo

emkiii

دکتر شکری ساز یکی از آن کارآفرینانی است که همواره سعی داشته تا دانش و تجربیات خود را در اختیار تازه کاران و جوانان جویای نام بگذارد.