Top Spots

Big Rocky Hollow Trail

Goreville, Illinois

0.7 mi / 66 ft gain

Rebman Trail

Goreville, Illinois

0.39 mi / 56 ft gain

Hike Big Rocky Hollow Trail

Goreville, Illinois

0.5 mi / 63 ft gain

Hawk's Cave Trail

Goreville, Illinois

0.55 mi / 82 ft gain

Hike or Rock Climb the Rebman Trail

Goreville, Illinois

0.5 mi / 27 ft gain

Hike to Hawk's Cave

Goreville, Illinois

0.75 mi / 56 ft gain

Blackjack Oak Trail

Goreville, Illinois

1.58 mi / 302 ft gain

Camp at Ferne Clyffe State Park

Goreville, Illinois

Happy Hollow Trail

Goreville, Illinois

4.5 mi / 285 ft gain

Places to stay

Benton, Illinois

Benton KOA Journey

Benton, Illinois

Dale Miller Youth

Benton, Illinois

Spillway Group Area

Benton, Illinois

South Marcum Campround

Benton, Illinois

South Marcum Day Use

Benton, Illinois

Dam West Area (Day Use)

Quick links