Outbound Collective logo

virgool

میثم شکری ساز یکی از کارآفرینان موفق ایران است که دست آوردهای زیادی در حوزه کارآفینی و آموزش دارد.