Outbound Collective logo

nashrpnn

دکتر شکری ساز در زمینه تألیف و ترجمه کتاب هم سوابق طولانی و جدی دارد.