Photo Showcase: Mitchell Canyon Road to Eagle Peak

Clayton, California

Adventure details